براکت قالب بندی در سازه های بلند مانند دیوارها ، مخازن ،و سدها که قالب های بالا رونده به کار می روند، از براکت به عنوان عضو اصلی باربر این سیستم استفاده می شود.براکت کلیه نیروهای ناشی از وزن قالب ، فشار بتن ، و کارگران را تحمل نموده و بر اساس عملکرد خرپایی خود ، این نیروهای قائم رابه صورت افقی به دیوار بتنی منتقل می نماید.از براکت در هر ارتفاعی می توان استفاده کرد و دیگر نیاز به استفاده از داربست جهت انتقال نیروی ثقلی به زمین وجود ندارد. به دلیل این مزیت ، براکت در قالب بندی سازه های مرتفع ، نسبت به سایر روش ها از لحاظ اقتصادی و اجرایی ، برتری قابل توجهی دارد.

علاوه بر این قطعات جانبی مانند جانپناه ایمنی و داربست و آویز جهت دسترسی و تردد در زیر براکت را می توان به براکت متصل نمود.


براکت قالب بندی

5/5 - (2 امتیاز)