5/5 - (5 امتیاز)

سولجر عضو باربر اصلی سیستم قالب می باشد که غالبا به صورت عمودی قرار گرفته و پشت بندها به آن اتکا می نمایند.سولجر با دارا بودن مقاومت خمشی کافی ، لنگر خمشی و نیروی برشی را تحمل نموده و تغییر شکل قالب را در امتداد طول خود محدود می نماید. مقطع سولجر به شکل دوبل می باشد و به نحوی ساخته شده که گیره مخصوص از بین دو ناودانی عبور کرده و به پشت بندها متصل گردد.