فیلر قالب بندی


فیلر قالب بندی عبارت است از :فیلر به صورت یک ورق به ضخامت 2mm و عرض 20cm تولید می شود که در یک طرف آن تسمه پانچ شده به صورت طولی جوش داده شده است و دارای دو کاربرد اساسی است. فیلر به دلیل اینکه در یک طرف، فاقد تسمه پانچ شده می باشد، به صورت کشویی عمل می کند. در مواردی که فاصله باقیمانده بین قالب ها به صورتی است که مضرب 5cm نمی باشد، جهت جلوگیری از ساخت قالب غیراستاندارد از فیلر استفاده می شود همچنین جهت باز کردن راحت تر قالب ها پس از بتن ریزی در مواردی که قالب بین دو لبه محصور شده از فیلر استفاده می شود. فیلرها در طول های 1، 1/5 و 2 متری تولید می شوند.

فیلر قالبفیلر قالب بندی

5/5 - (7 امتیاز)