5/5 - (1 امتیاز)

قالب سرستون در پروژه هایی که از ستون های دارای سرستون استفاده شده باشد ، قالب سرستون طوری طراحی می شود که به قالب دال متصل می گردد. سرستون و دال به طور هم زمان بتن ریزی می شود. برای نگکهداری سرستون های بزرگ می توان از انواع داربست تولید گروه فنی مهندسی میلینیوم استفاده نمود .این گروه توانایی ساخت قالب های سرستون خاص به سفارش کارفرما را دارا می باشد.