قالب سیلو : سیلوهای بتنی و ساختمانهای فرایند ،غذایی متداولترین سازههای اجرا شده به روش قالب لغزان میباشند. سیلوها ممکن است به صورت منفرد با قطرهای متنوع و ارتفاع زیاد باشند که ارتفاع بعضی از قالب های سیلو به ۳۶ متر نیز میرسد یا ممکن است به صورت چند سلولی باشند که تعداد آنها گاهی اوقات به ۲۰ سلول یا بیشتر میرسد و همگی همزمان بوسیله قالب لغزان اجرا می شوند.

ساختمانهای فرایند غذایی معمولاً سازه های مستطیلی بلندی با چندین دیوار داخلی میباشند که توسط آنها به فضاهای مربعی و مستطیلی تقسیم شده اند.  این نوع سازه ها معمولاً به صورت یک پارچه با عملیات اجرایی پیوسته ۲۴ ساعته ساخته میشوند و سرعت متوسط حدود ۳۰ سانتیمتر در ساعت یا ۲/۷ متر در شبانه روز میباشد.

روش قالب لغزان برای اجرای سازه های بتنی افقی و عمودی میتوان استفاده نمود که اجرا سیلو ها نیز به این شکل انجام میشود. از این روش برای اجرای پیوسته روسازی بتنی راهها استفاده می.شود همچنین روش قالب لغزان برای اجرای انواع سازه های بتنی قائم و بلند قابل استفاده است چند نمونه از سازه های بتنی که به روش قالب لغزان قابل اجرا میباشند به قرار زیر هستند:

۱ – سیلوی تک سلولی

۲ – سیلوی چند سلولی

۳ – ساختمانها

۴ – ستونها

۵ – برجها

۶ – مخازن آب

۷ – شفت قائم تونلها و معادن

۸- شفت قائم سکوهای پرتاب موشک

5/5 - (5 امتیاز)