به این پست امتیاز دهید page

اگر ارتفاع بتن ریزی کمتر از 2 متر باشد به جای سولجر از لوله پشت بند به صورت دوبل می توان استفاده کرد در این حالت از واشر دولوله استفاده می شود.