5/5 - (1 امتیاز)

واشر کاس یا واشر بولت با مهره مورد استفاده قرار می گیرد با ایجاد سطح اتکای زیاد نیرو را توزیع و از له شدگی موضعی جلوگیری می نماید.فرم خاصی که به این واشر داده شده است، قابلیت توزیع نیروی آن را افزایش داده و به این ترتیب امکان استفاده از حداکثر ظرفیت بولت را نیز فراهم می کند.