وزن قالب های فلزی بتن ( قالب مدولار ) تسمه 5 جوشی استاندارد به شرح ذیل می باشد


ابعاد پانل وزن / کیلوگرم آلیاژ مصرفی ضخامت ورق پوسته ابعاد تسمه پانچ شده
قالب  100X50 20 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  100X45 18 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  100X40 16 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  100X35 14/6 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  100X30 13 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  100X25 11 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  100X20 9/3 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  100X15 8 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  100X10 6/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  150X50 29/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  150X45 26 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  150X40 23/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  150X35 21/3 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  150X30 19 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  150X25 15/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  150X20 13/4 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  150X15 11/4 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  150X10 9/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  200X50 39 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  200X45 35 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  200X40 31/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  200X35 28/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  200X30 25/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  200X25 20/4 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  200X20 18 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  200X15 15/2 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب  200X10 12/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
4.8/5 - (6 امتیاز)