شما می توانید از طریق لیست ذیل وزن قالب های کنج پخدار استاندارد را در اخنیار داشته باشید.


ابعاد قالب کنج وزن / کیلوگرم آلیاژ مصرفی ضخامت ورق پوسته ابعاد تسمه پانچ شده
قالب کنج بیرونی 150X10X10 13/7 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 150X10X5 12 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 150X5X5 9 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X10X10 9 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X10X5 7/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X5X5 6 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج داخلی  150X10X10 12/9 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج داخلی  100X10X10 9 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
4.6/5 - (5 امتیاز)