قالب بندی ستون فلزی
قالب بندی ستون بتنی
21 دی 1400
جک سقفی و انواع آن
جک سقفی و انواع مختلف آن
21 دی 1400

در قالب بندی تیر بتنی از قالب ها و کنج ها ی مدولار استفاده می گردد . در محل اتصال قالب تیر به قالب ستون و در تیرهای دارای ماهیچه از قالب خاص بهره می گیرند . برای نگه داشتن قالب تیر ، از جک های سقفی T شکل یا داربست استفاده می گردد . برخی مواقع ، قالب دیوراه های تیر نقش تامین تکیه گاه تیرچه را در سقف تیرچه و بلوک ایفا می کند . بدین صورت فقط دو انتهای تیرچه بر روی قالب می گیرد و در وسط دهانه تیرچه ، جک قرار می دهند .

در شرایطی ، ارتفاع آویز تیر برای استفاده از کنج های بیرونی و داخلی متداول ، مناسب نیست و از کنج خاص Z شکل می بایست استفاده کرد .

ارتفاع آویز برای استفاده از کنج های مدولار کافی می باشد . زیر قالب تحتانی تیر دو لوله یا بیشتر قرار می دهند تا تکیه قالب را تامین نمایند . لوله های مذکور را بر روی بال جک T شکل قرار داده و بدین ترتیب بار تیر را به سیستم باربر قائم منتقل می کنند .

همچنین در وجه های جانبی قالب تیر نیز لوله هایی نصب می شود که وظیفه آنها یکپارچه سازی و در یک امتداد قرار دادن قالب کناره های تیر است . در صورتی که تیر لبه دار باشد برای نگهداری قالب وجه بیرونی چنین تیری می بایست آن را مهار نمود.

– قالب بندی اتصال تیر به شاهتیر

در روش قالب بندی با قالب های مدولار به دو روش می توان قالب بندی محل اتصال تیر به شاهتیر را اجرا نمود . شیوه ی نخست ، طراحی و ساخت قالب فلزی خاص برای محل اتصال می باشد . بدین طریق که محل اتصال را قالب بندی کرده و قالب های زیر و کناری تیر و شاهتیر به این قالب خاص متصل می گردد .

این شیوه قالب بندی ، دقیق اجرا شده وسطح نهایی بتن بسیار خوب به دست می آید . ولی ساخت قالب های خاص ، هزینه ی زیادی را در این روش در بر می گیرد . همچنین احتمال دارد تعداد دفعات استفاده از قالب خاص کم باشد ( حتی ممکن است به کارگیری از قالب خاص فقط یک بار باشد ) ، که در نتیجه هزینه ای طراحی و ساخت قالب خاص برآورده نمی شود .
روش دوم برای قالب بندی محل اتصال تیر به شاهتیر ، صحیح قرار دادن قالب ها در محل اتصال با استفاده از قطعات چوبی است ، در این شیوه قالب محل اتصال مذکور ، ساخته شده و با وسایل اتصال مانند میخ و سیم به یکدیگر و به قالب تیر متصل می گردد . دقت این روش از روش قبلی کمتر است ولی نسبت به آن مقرون به صرفه تر می باشد .

– فاصله شمع های زیر قالب تیر

فاصله شمع های زیر قالب تحتانی تیرها، با توجه به پارامتر های مقاومتی و صلب بودن سیستم قالب بندی تیر تعیین می شوند . علاوه بر پارامترهای مقاومت و صلبیت سیستم قالب بندی تیر ، فاصله شمع ها باید به گونه ای باشد که باربری کافی برای تحمل بار تیر به انضمام با بخشی از دال ) سقف بتنی ) یعنی از بر تیر تا وسط فاصله اولین شمع دال را داشته باشد .

فشار جانبی بتن بر روی قالب وجه های تیر در هنگام بتن ریزی ، مانند فشار جانبی بتن بر روی وجوه قالب ستون ها می باشد . مقدار فشار جانبی بتن ، از ضرب نمودن ارتفاع تیر ( ارتفاع تیر : فاصله انتهای تیر تا بالای دال بتنی ) در وزن مخصوص بتن حاصل می شود .

– عمود بر نگه داشتن قالب گونه ی تیر

برای عمود نگه داشتن و مهار کردن قالب گونه ی تیر از دستک های فلزی تنظیم پذیر بهره می گیرند . دستک های مذکور ، امکان نصب روی لوله 5 سانتی متری را دارا هستند و در زیر هر دستک یک پایه تعبیه گردیده تا با نصب آنها در سوراخ جک های سقفی ، بتوان آنها را مهار کرد .

5/5 - (2 امتیاز)